Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 86 (4.662 secs)
You searched for: publisher:"[Glasgow : s.n.]"
[1] 2     Next    Last
[texts]Carlyle : the address delivered by David Masson on unveiling a bust of Thomas Carlyle in the Wallace Monument - Masson, David, 1822-1907
"Impression limited to 250 copies."
Keywords: Carlyle, Thomas, 1795-1881
Downloads: 78
[texts]Report of the Glasgow Society for Promoting Interests of Religion and Liberal Education Among the Settlers in the North American Provinces [microform] - Glasgow Society (in connection with the Established Church of Scotland) for Promoting the Religious Interests of Scottish Settlers in British North America
Title page missing, title from ms facsimile title page
Keywords: Glasgow Society (in connection with the Established Church of Scotland) for Promoting the Religious Interests of Scottish Settlers in British North America; Church of Scotland; Glasgow Society (in connection with the Established Church of Scotland) for Promoting the Religious Interests of Scottish Settlers in British North America; Church of Scotland; Scottish Canadians; Canadiens d'origine écossaise
Downloads: 65
[texts][Poems in English and Gaelic] - MacCallum, Donald, 1849-1929
Newspaper cuttings
Downloads: 81
[texts]Da oran molaidh do'n Ollamh Urramach nach maireann Tormoid Mac-Leoid, a bha 'n a mhinisteir ann an Eaglais Chaluim-Cille 'an Glascho - Macphail, D
By D. Macphail
Keywords: Macleod, Norman, 1783-1862; Songs, Scottish Gaelic
Downloads: 120
[texts]Failte do'n fhior uasal Iain F. Caimbeul Ile : air dha bhi 'n a cheann-suidhe aig coinneamh bhliadhnail nan Ileach an Talla Baile Glaschu, mios deireannach an fhogharaidh, 1878
Title from caption
Keywords: Campbell, J. F. (John Francis), 1822-1885
Downloads: 142
[texts]Rannan cuimhneachain do Ghilleasbuig Mac-na-Ceardadh - Macdougall, Duncan
In green printed wrappers
Keywords: Sinclair, Archibald
Downloads: 105
[texts]Journal of a holiday spent in Canada and the United States during the autumn of 1898 [microform] - J.C
Introduction signed: J. C
Downloads: 174
[texts]Eachdraidh aithghearr mu Eaglais na h-Alba : bho thus a suidheachaidh; maille ri cunntas air dealachadh agus cur suas na h-Eaglaise Saoire, cuis mhic mhaoilein chardrois, &c., &c. - MacFarlane, Donald
CAM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 149
[texts]Litir chuimhneachain an t-saighdear gu charaid - Maclean, Hector, of Tobermory
Attributed to Hector Maclean of Tobermory
Downloads: 115
[texts]Second report of the Glasgow Society for Promoting the Interests of Religion and Liberal Education Among the Settlers in the North American Provinces [microform] - Glasgow Society for Promoting the Interests of Religion and Liberal Education Among the Settlers in the North American Provinces
Filmed from a copy of the original publication held by the Nova Scotia Legislative Library
Keywords: Glasgow Society for Promoting the Interests of Religion and Liberal Education Among the Settlers in the North American Provinces; Glasgow Society for Promoting the Interests of Religion and Liberal Education Among the Settlers in the North American Provinces; Church societies; Sociétés religieuses
Downloads: 51
[texts]Earail do oigridh na Gaedhealtachd - MacFarlane, Robert Maxwell
Title from caption
Downloads: 77
[texts]Duanag do Iseaball Nic-'Illeathain : mighean an uasail chaoimh nach maireann, an t-Ollamh Mac-'Illeathain, Gearrabhailteas, 'an Uithist a chinn-a-deas - Macfadyen, John, 1850-1935
HM
Keywords: Maclean, Isabella
Downloads: 94
[texts]Oran do'n mhnaoi uasail cheanalta, Ban-tighearna Shir Tearlaich Lockhart na learga - Matheson, Duncan
HM
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 123
[texts]Torwood excommunication : being the lecture and discourse going before, and the afternoon sermon following after : with the action of excommunication itself, pronounced at Torwood, September 1680 upon King Charles II, James Duke of York, James Duke of Monmouth, John Duke of Lauderdale, John Duke of Rothess, Sir George Mackenzie K. Adv., Thomas Dalzeel of Bins - Cargill, Donald, 1619?-1681
"Never (except the action itself) before published."
Keywords: Charles II, King of England, 1630-1685; Church of Scotland; Sermons, English
Downloads: 79
[texts]Briseadh na h-iomhaidh leis a' chloich o'n t-sliabh, &c. : d, air bruadar nebuchadnesair, ann an ceithir pairtean - Macquarrie, Charles
HM
Keywords: Songs, Scottish Gaelic
Downloads: 300
[texts]Iubile nan Gaidheal : fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill - Murdoch, John, 1818-1903
By John Murdoch
Downloads: 124
[texts]Dan spioradail : anns am bheil Dia, ann an obair iompachaidh pheacach, ... - Cameron, John, bard to the Ossianic Society
HM
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 134
[texts]Oran air comhdhail bhliadhnail luchd aiteachaidh mhuile agus i Cholum Chille : ann an Glascho, air an 10mh la do'n fhaoilteach, 1870, aig an robh Coirneal Gardyne, Ghlinnforsa, na cheann-suidhe - MacPhail, Dugald
HM
Downloads: 118
[texts]Report by Mr. Gunn and Mr. Wilson of their visit to Canada, 29th August-7th November, 1878 [microform] - North British Canadian Investment Company
Signed: Samuel Gunn, Director; Arch. C. Wilson, Secretary
Keywords: North British Canadian Investment Company; North British Canadian Investment Company; Mortgage banks; Banques hypothécaires
Downloads: 76
[texts]Marbh-rann do Dhomhnull Ruadh Mac-an-t-Saoir : a chaochail ann ann [sic] an Glascho air tus an t-Samhraidh, 1857 - Macdougall, Duncan
HM
Keywords: Macintyre, Donald, d. 1857
Downloads: 83
[texts]Duain agus orain - Macinnes, John, of Argyll
HM
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 186
[texts]Dain agus orain - Macleod, Donald, 1787-1873
HM
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 144
[texts]Marbh-rann do'n Ollamh Urramach Eoin Domhnallach, a bha 'na mhinistear an T-Soisgeil ann an Sgireachd na Toisidheachd - Free Church of Nova Scotia
Elegy in Gaelic, with biographical sketch in English
Keywords: Macdonald, John, 1779-1849
Downloads: 77
[texts]Am ministear air "An lair mhaide" : focal no dha do mhuinntir an Eilein Sgiathanaich, mu dheighinn an leabhair bhreugaich agus chealgaich sin a chuireadh a mach - Forbes, John, 1818-1863
Gal 's na h-Eielin attributed to John Gillies
Downloads: 132
[texts]Prospectus of New Kincardineshire Colony of New Brunswick [microform] : with reports of directors regarding situation, soil, climate, &c, &c., and a statement of conditions concerning free houses, free grants of land, and assisted passages - Brown, William, Captain
Filmed from a copy of the original publication held by the Public Archives of Canada Library
Downloads: 131
[texts]Marbh-rann do Dhomhnull Munro - Morison, John, fl. 1850-1875
HM
Keywords: Macleod, Roderick, 1795-1868; Munro, Angus; Munro, Donald, 1773-1830
Downloads: 74
[texts]Cumha do dh'Iain Domhnullach, fear a' Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a' bhliadhna 1830 - Macpherson, Captain
HM
Keywords: Macdonald, John, of Garvemore
Downloads: 125
[texts]Emigration made easy, or, How to settle on the prairie [microform] - Munro, W. F. (William F.)
Cover title
Keywords: Canadian immigration literature (English)
Downloads: 84
[texts]Laoidhean shioin - Farquharson, Archibald, 1801-1878
In Gaelic with introduction in English
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 269
[texts]The Gaelic preacher; and, Scripture interpreter - Dewar, Daniel, 1788-1867
Description based on: No. 4 (Aug. 1829)
Keywords: Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 180
[texts]Marbh-roinn do Mhr. Alasdair Maccuca a bha 'na fhear-ceasnachaidh anns a Bhaile Shallainn; agus do Mhr. Pruig Davidson a bha 'na mhinisteir aig Trgh a' Chaisteil, ann an Arainn, agus mar an ceudna do Mhr. Nicol a bha air t 'na mhinisteir ann an Eilein Cholla, agus na dheigh Sin aig t'Seasgan ann an Arainn - Hamilton, James, author of Gaelic elegies
HM
Keywords: Maccook, Alexander; Davidson, Peter, 1788-1875; Nicol, Archibald, 1797-1876
Downloads: 166
[texts]Laoidheadair Gaidhlig : comh-chruinneachadh de laoidhean spioradail - Church of Scotland
Scottish Gaelic Union Catalogue (692) gives imprint date as 1904
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 156
[texts]Calanas - Grant, Katharine White
"Eadar. le K.W.G."--P. 8. K.W.G. = Katharine White Grant
Downloads: 145
[texts]Laoidhean - Maceachern, John
HM
Downloads: 189
[texts]Cumha no marbh rann, o Iain Mac Cai : a bha na cheistear aig an Eaglais-Shaoiar [sic] an sge Shnort san Eilean Sgiathanach o am an dealachaidh, neach a bha na fhear-teagaisg mor agus soilleir fada roimh an am ud, a fhuair b, 31 Dec, 1853
HM
Keywords: Mackay, John, d. 1853
Downloads: 102
[texts]Marbh-rann do Dr. Uisdean Mac-Choinnich, an Cill-Fhinn : duin' urramach, diadhaidh a chaidh as an t-saoghalso, do thaobh tuiteam a fhuair e as a charbad 'san robh e air thurus : anns a bhliadhna, 1834 - Macleod, Donald B
HM
Keywords: Mackenzie, Eugene; Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 117
[texts]Emigration [microform] : practical information to intending immigrants with special reference to the province of Quebec as a field for settlement - Whyte, James
Table
Downloads: 116
[texts]An tiodhlac do-labhairt : a Gaelic sermon - Cook, Archibald, 1789-1865
HM
Keywords: Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 210
[texts]Eigh bho Chreag-Eileachaidh : (o'n Bheurla) - Shairp, John Campbell, 1819-1885
Title from caption
Downloads: 97
[texts][Circular] [microform] : the Presbytery of Glasgow being this day met and constituted on the report of the committee anent the emigration societies . - United Emigration Societies of Glasgow and Vicinity
Dated: At Glasgow, the first day of December, eighteen hundred and thirty years
Keywords: Land grants; Concessions de terres
Downloads: 135
[texts]A Highland story : comprising incidents relating to the massacre of Glencoe, and the plague in Callart House - Cameron, John, bard to the Ossianic Society
CAM
Keywords: Glencoe Massacre, 1692
Downloads: 435
[texts]Laoidhean - Farquharson, Archibald, 1801-1878
HM
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 167
[texts]Lectures on the ecclesiastical system of the Independents : particularly on its present aspects and capacities - Porter, S.T

Downloads: 80
[texts]The declaration of the true Presbyterians within the kingdom of Scotland, concerning Mr. George Whitefield, and the work at Cambuslang - Wilson, William, 1690-1741
Signatures: A-D
Keywords: Whitefield, George, 1714-1770; Evangelical Revival; Presbyterianism
Downloads: 90
[texts]Six happy weeks among the Americans [microform] - Parker, M. E. (Margaret E.)
Filmed from a copy of the original publication held by the Victoria University, Emmanuel College Library
Keywords: Temperance; Tempérance; Canada -- Description and travel 1867-1900; United States -- Description and travel 1865-1900; Canada -- Descriptions et voyages 1867-1900; États-Unis -- Descriptions et voyages 1865-1900
Downloads: 228
[texts]Church Service Society [microform] - Church Service Society
Caption title
Keywords: Church Service Society; Presbyterian Church; Church Service Society; Presbyterian Church; Church societies; Sociétés religieuses
Downloads: 85
[texts]On wage statistics and wage theories [microform] - Mavor, James, 1854-1925
At head of title: Unrevised proof
Keywords: Wages; Salaire
Downloads: 106
[texts]Laoidhean shioin - Farquharson, Archibald, 1801-1878
In Gaelic with introduction in English
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 151
[texts]Selections from the Gaelic bards : metrically translated with biographical prefaces and explanatory notes, also original poems - Pattison, Thomas, 1828-1865
Cover-title: Gaelic bards
Downloads: 90
[texts]Essays on various subjects relative to the present state of religion - Anderson, John
Title page mutilated
Keywords: Associate Synod (Scotland : 1744-1820); Presbyterianism -- Scotland; Church and state -- Scotland
Downloads: 206
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts